Ställningsbyggarna i Dalarna

Ställningsbyggarna i Dalarna

Kvalitet – Miljö – Arbetsmiljö

VÅR KVALITET

Våra kunder, deras säkerhet och förväntningar är viktiga för oss.

Vi står till våra kunders förfogande med god serviceanda, säkerhetsfokus och specialkunskap. Vi bygger säkra ställningar, som uppfyller alla krav. Våra kunder bemöter vi på ett professionellt och korrekt sätt.

VÅR MILJÖ

Vi verkar för att nyttja våra resurser på ett effektivt och miljövänligt sätt.

I våra beslut och handlingar ska vi alltid, där det är möjligt, välja det alternativ som påverkar miljön minst. I vårt dagliga arbete arbetar vi aktivt med våra transporter, avfall, material, maskiner och inköp.

VÅR ARBETSMILJÖ

Personalen är vår viktigaste tillgång, så säkerhet är viktigt för oss. Vår arbetsmiljö ska också präglas av öppenhet och att alla behandlas jämlikt.

Vi strävar efter en arbetsmiljö som är så bra att varje medarbetare trivs och kan utvecklas i sitt arbete. Det ska även vara en miljö som skyddar våra medarbetare mot ohälsa, olycksfall, hot och våld samt minimerar risker. Därför är det viktigt att samtliga medarbetare kan påverka sin egen arbetssituation.

En bra och trivsam arbetsmiljö är för oss en förutsättning för att vi ska kunna vara konkurrenskraftiga hos såväl kunder som de nya kvalificerade medarbetare vi vill rekrytera i framtiden.

ANSVARSFÖRDELNING

Det är chefer och arbetsledare som har ansvaret för våra kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöfrågor. I ansvaret ligger att inom sina befogenheter skapa en så god arbetsmiljö och yttre miljö som möjligt, och om befogenheterna inte räcker ska närmaste högre chef involveras.

Medarbetaransvaret är tydligt för att åstadkomma det vi vill. Var och en ska i det dagliga arbetet visa ett personligt ansvar för kvalitet, hälsa och miljö samt vara uppmärksam på eventuella risker. Det är också varje medarbetares ansvar att följa de instruktioner och rutiner som finns på vår arbetsplats.

UTVECKLING OCH FÖRÄNDRING

När vi gör förändringar i verksamheten ska vi diskutera kvalitets-, miljö och arbetsmiljöfrågor, undersöka risker och bedöma konsekvenser. Detta gör vi i samverkan med medarbetarna och kan på så vis förebygga negativa effekter och minimera risker.

SÄKERHET – PUNKTLIGHET – FLEXIBILITET

– är våra ledord

Kvalitet – Miljö - Arbetsmiljö

Kvalitet – Miljö – Arbetsmiljö

Säkerhetsföreskrifter från Layher

Säkerhetsföreskrifter från Layher